صفحه اصلی > آموزشی > دستورالعمل واحد درسی درمان جامع دندانپزشکی 

دستورالعمل واحد  درسی درمان جامع دندانپزشکی

1-    کیس مورد نظراز 5 بخش ( اندو،پریو،ترمیمی،پروتز،جراحی)4 بخش را دارا باشد.
2-    تا پایان ترم دانشجو موظف است بر روی 2 بیمار درمان جامع کار عملی انجام دهد و در صورتی که 1بیمار موارد زیادی جهت انجام کار داشت که توسط بخش تشخیص و اساتید مربوط تائید قرار گرفت می تواند همان 1 بیمار را داشته باشد.
3-    بارم بندی درس درمان جامع : 6نمره کار عملی بر روی بیمار ، 6 نمره امتحان کتبی (175) سوال از بخش های مختلف در پایان ترم ، 6 نمره آزمون آسکی ، 2نمره پرزنتیشن در کلاس درس (2نمره به صورت وتوی می باشد)
4-    دانشجو در همان پرزنت می بایست به صورت اسلاید همراه با فتوگرافی – رادیوگرافی - کست  تشخیص ( در صورت نیاز)چارت پریو و نتیجه مشاوره بخش را به همراه داشته باشد.
5-    دانشجو مهلت دارد تا پایان اسفند ماه بیمار درمان جامع را مشخص کرده باشد در غیر این صورت می بایست در زمان حذف اضطراری این درس را حذف نماید.
6-    حضور همه دانشجویان تا مادامی که بیمار ندارنددر دانشکده الزامی می باشدو بعد از گرفتن بیمار براساس هماهنگی با بیمار در دانشکده حضور داشته باشندو زمانهایی که در دانشکده نیستند می بایست علت عدم حضور انها مشخص باشد.نحوه گرفتن بیمار از طریق پذیرش می باشدو پذیرش به ترتیب اولویت پرونده های بیماران ،آنها را در اختیار دانشجو قرار می دهدو دانشجو مجاز به انتخاب در بین پرونده ها نمی باشد.
7-    در صورتی که بخش خاصی از کیس مورد نظر جهت کار درمان مناسب نبود استاد مربوطه به صورت کتبی به پذیرش اعلام نماید و اعلام شفاهی و از سوی دانشجو برای پذیرش قابل قبول نمی باشد.
8-    پذیرش می بایست لیستی از اسامی دانشجویان به علاوه نام بیمار و شماره تماس تهیه و در اختیار داشته باشد تا در صورت لزوم در دسترس باشد و یک نسخه آن را به آموزش تحویل دهد.