صفحه اصلی > آئین نامه انظباطی دانشجویان 

 آئین نامه انظباطی دانشجویان
آیین نامه
نحوه برخورد با غیبت دانشجو