تماس با ما

بندرعباس: بلوار شهید ناصر-دانشکده دندانپزشکی- جنب بیمارستان شریعتی کدپستی: 7914964153

 

آموزش: 07633350458 و 0763330388

 

د فتر ریاست : 07633350256 و 07633350573