نام: سعیده

نام خانوادگی: صدر

مرتیه : استادیار

سمت: مدیر گروه بخش اندودانتیکس

نام:الهه

نام خانوادگی: مقیم

مرتبه : استادیار

نام:سمانه

نام خانوادگی:جوانمردی

مرتبه:استادیار