اهمیت رشته آسیب شناسی دهان و فک و صورت در ارائه تشخیص دقیق و کنترل بیماری های دهان و فک و صورت میباشد. علم آسیب شناسی به بررسی علل ایجاد این بیماری ها، اثرات و ارتباط آنها با بیماری های سیستمیک پرداخته و یک میدان مطالعات ارتباطی بین علوم پایه و طب بالینی است. متخصصین آسیب شناسی دهان و فک و صورت با بررسی ویژگی های ماکروسکوپی نمونه های بافتی و همچنین بررسی دقیق میکروسکوپی نمونه بیوپسی بافت های بیمار و بر اساس علائم بالینی و رادیو گرافی و سایر تکنیک های تشخیصی در موارد مورد نیاز، تفسیر بیماری و تشخیص نهایی را به سایر متخصصین که بیمار توسط آنها ارجاع شده ارائه می دهند.از آنجا که در بسیاری موارد متخصصین دیگر رشته ها از جمله جراحان الگوی درمانی را بر اساس تشخیص آسیب شناسی طرح ریزی کرده و چگونگی پاسخ به درمان رانیز بر این اساس ارزیابی می نمایند، از اینرو متخصصین این رشته با تشخیص دقیق ضایعات نقش حیاتی در تیم پزشکی جهت ارائه مراقبت از بیماران ایفا کرده و منجر به ارتقا سلامتی افراد جامعه می گردند .
مهمترین حیطه های آموزشی گروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت شامل:
- تربیت دندانپزشکان عمومی مطابق با استانداردهای عالی
- بررسی دقیق میکروسکوپی نمونه بیوپسی بافت های بیمار ، تفسیر بیماری و ارائه تشخیص نهایی به سایر متخصصین
- دستیابی به تشخیص های دقیق تر و سریعتر جهت ارائه الگوی درمانی مناسب به بیماران
- انجام پروژه های تحقیقاتی بنیادی و کاربردی از جمله بررسی DNA،RNA وپروتئینهای حاصل از نمونه های بافتی ضایعات دهان و فک و صورت با تکنیکهای پیشرفته با هدف توسعه علم آسیب شناسی
- بررسی علل بیماری ها و ارائه شیوه های تشخیصی نوین
-انتقال اطلاعات علمی در زمینه آسیب شناسی دهان و فک و صورت به جامعه
- آموزشهای مداوم به صاحبان حرف دندانپزشکی (شاغلین حرفه دندانپزشکی)