رشته دندانپزشکی ترمیمی شاخه ای از علم دندانپزشکی است که از سال 1348 شروع بکار نموده است و از سال 1360 این بخش با زیر مجموعه مواد دندانی شروع به فعالیت نمود و از سال 1364 دوره تخصصی این گروه راه اندازی گردید. حیطه اصلی فعالیت این بخش شامل پیشگیری و تشخیص پوسیدگی ها ، بازسازی و زیبا سازی دندان ها با استفاده از ساخت لامینیت ، روکش پرسنلی و کامپوزیتی ؛ ساخت بریج های مختلف با استفاده از کامپوزیت های تقویت شده و پرسنلی و غیره می باشد و در حیطه های مطرح شده دارای فعالیت های آموزشی نظری و عملی جهت دانشجویان دکترای عمومی و همچنین فعالیت های پژوهشی می باشد .