نام:سمانه

نام خانوادگی:عباسی

مرتبه:استادیار بخش پریودانتیکس