رشته درمان لثه شاخه ای از علم دندانپزشکی است و حیطه اصلی فعالیت این بخش تشخیص و درمان بیماری های لثه و بافت های نگهدارنده دندانها و دهان و درمان جراحی و بازسازی لثه می باشد و در حیطه های مطرح شده دارای فعالیت های آموزشی نظری و عملی جهت دانشجویان دکترای عمومی  و همچنین فعالیت های پژوهشی می باشد .