صفحه اصلی > نظرات و پیشنهادات 

 

لطفا" هر گونه  انتقاد ، نظر و پیشنهاد خود  از دانشکده ، بخش های آموزشی ، وب سایت دانشکده و غیره را به ایمیل زیر ارسال نمایید :

 

pedram.ansari@hums.ac.ir