صفحه اصلی > اداره آموزش > اساتید راهنما 

 

                                            اساتید راهنما به تفکیک ورودیها

 

دکتر عبدالمهدی عراقی زاده   استاد راهنمای ورودیهای 87


 

دکتر معصومه افسا  استاد راهنمای ورودیهای 89

 

دکتر خیزران بهارلویی  استاد راهنمای ورودیهای 90

 دکتر سمانه بذرگری  استاد راهنمای ورودیهای 92


دکتر اکرم زین الدینی استاد راهنمای ورودیهای 93 دختران


 دکتر احسان فرجود اتاد راهنمای ورودیهای 93 پسران