صفحه اصلی > گروه های آموزشی > اندودانتیکس > مدیر گروه 

 

 

نام : وحید

نام خانوادگی: دولتخواه

مرتبه: استاد یار بخش اندودونتیکس

سمت : مدیر گروه بخش اندودانتیکس