صفحه اصلی > گروه های آموزشی > اندودانتیکس > اعضاء هیئت علمی 

  

نام: وحید

نام خانوادگی: دولتخواه

مرتبه: استاد یار بخش اندودونتیکس

سمت : مدیر گروه بخش اندودانتیکس

آدرس الکترونیکی : vahid.dolat khah@Gmail.com

vahid.dolatkhah@hums.ac.ir

 

نام: عبدالمهدی

نام خانوادگی: عراقی زاده

مرتبه: استاد یار بخش اندودانتیکس

سمت: رئیس دانشکده دندانپزشکی

آدرس الکترونیکی : abdolmehdi@gmail.com

abdolmehdi.araghizadeh@hums.ac.ir

  

نام: سعیده

نام خانوادگی: صدر

مرتبه : استادیار بخش اندودانتیکس

آدرس الکترونیکی : sadrsaeede@yahoo.com

saeeideh.sadr@hums.ac.ir