صفحه اصلی > گروه های آموزشی > بیماریهای دهان > مدیر گروه 

نام: اکرم

نام خانوادگی : زین الدینی

مرتبه  : استادیار بخش بیماریهای دهان فک و صورت

سمت : مدیر گروه بخش بیماریهای دهان فک و صورت