صفحه اصلی > گروه های آموزشی > بیماریهای دهان > اعضاء هیئت علمی 

نام: سمانه

نام خانوادگی: بذرگری

مرتبه: استادیار بخش بیماریهای دهان فک و صورت

سمت: رئیس کمیته کنترل عفونت و عضو شورای پژوهشی

آدرس الکترونیکی : samanebazregari@gmail.com

samane.bazregari@hums.ac.ir

 

 

 

نام: اکرم

نام خانوادگی : زین الدینی

مرتبه  : استادیار بخش بیماریهای دهان فک و صورت

آدرس الکترونیکی : zeinodiniakram@yahoo.com

  akram.zaynadini@hums.ac.ir

نام: هاله

نام خانوادگی : صانعی فرد

مرتبه: استادیار بخش بیماریهای دهان فک و صورت

آدرس الکترونیکی : hsaneifard@yahoo.com

 hale.saneifard@hums.ac.ir

 

 

نام: نجمه

نام خانوادگی : شنبه زاده

مرتبه  : استادیار بخش بیماریهای دهان فک و صورت

آدرس الکترونیکی : najmeh.shanbezadeh@hums.ac.ir