صفحه اصلی > گروه های آموزشی > ترمیمی > اعضاء هیئت علمی 

نام: خیزران

نام خانوادگی: بهارلویی

مرتبه: استادیار بخش ترمیمی و زیبایی

آدرس الکترونیکی: Bahar1971@ymail.com

khayzaran.baharloei@hums.ac.ir

 

 

نام: هاجر

نام خانوادگی: فرهادپور

مرتبه: استاد یار بخش ترمیمی و زیبایی

آدرس الکترونیکی :  hajar.farhadpor@hums.ac.ir