صفحه اصلی > گروه های آموزشی > دندانپزشکی کودکان > اعضاء هیئت علمی 

نام: زینب

نام خانوادگی: حسینیان

مرتبه: استادیار بخش دندانپزشکی کودکان

آدرس الکترونیکی: monahosweinian42@gmail.com  

  zaynab.hossainiyan@hums.ac.ir

 

نام: گلناز

نام خانوادگی : کی تبار

مرتبه: استادیار بخش دندانپزشکی کودکان

آدرس الکترونیکی: golnaz.kay@gmail.com

golnaz.kaytabar@hums.ac.ir

 

 

نام: الهام

نام خانوادگی : نیک

مرتبه : استادیار بخش دندانپزشکی کودکان

آدرس الکترونیکی: Elham-nn@yahoo.com

elham.nike@hums.ac.ir