صفحه اصلی > گروه های آموزشی > پریو دانتیکس > مدیر گروه 

نام: روح اله

نام خانوادگی: اعتمادی فر

مرتبه: استادیار بخش پریودونتولوژی

سمت: مدیر گروه بخش پریو