صفحه اصلی > گروه های آموزشی > پروتزهای دندانی > مدیر گروه 

نام: پدرام                                                    

 نام خانوادگی: انصاری استانه

متولد: 1359

رشته تحصیلی: دندانپزشکی

تخصص: پروتزهای دندانی

سال فراغت از تحصیل دوره دکترای عمومی: 1383- شهید بهشتی

سال فراغت از تحصیل دوره دکترای تخصصی: 1389- مشهد

مرتبه علمی: استادیار

سمت: معاون اموزشی دانشکده دندانپزشکی - مدیر گروه پروتزهای دندانی