صفحه اصلی > گروه های آموزشی > پروتزهای دندانی > اعضاء هیئت علمی 

نام: عیسی

نام خانوادگی: سالاری

مرتبه: مربی بخش پروتزهای دندانی

آدرس الکترونیکی: Eisa.salari@hums.ac.ir

 

 

نام: پدرام

نام خانوادگی : انصاری آستانه

مرتبه : استادیار بخش پروتزهای دندانی

آدرس الکترونیکی: Ansariap861@yahoo.com

pedram.ansari@hums.ac.ir

 

 

نام: قاسم

نام خانوادگی: جهانیان

مرتبه : استادیار بخش پروتزهای دندانی

آدرس الکترونیکی:  ghasem.jahaniyan@hums.ac.ir

 

نام: رضا

نام خانوادگی: شعبان پور

مرتبه : استادیار بخش پروتزهای دندانی

آدرس الکترونیکی:RZ-shabanpoor@yahoo.com

reza.shabanpor@hums.ac.ir

 

 

نام: احسان

نام خانوادگی: فرجود

مرتبه : استادیار بخش پروتزهای دندانی

آدرس الکترونیکی:  Ehsan.farjod@hums.ac.ir