صفحه اصلی > اداره آموزش > خدمات آموزشی > نحوه درخواست تغییر گروه آموزشی دانشجویان  

نحوه درخواست تغییر گروه آموزشی دانشجویان :

درخواست کتبی دانشجو قبل از شروع نیمسال تحصیلی و انتخاب واحد با ذکر دلایل و پس از اخذ موافقت کتبی اعضاء گروه های مورد نظر و با امضاء مسئول بخش به کارشناس آموزشی دانشکده تحویل گردد.

موافقت تغییر گروه آموزشی مشروط است به اینکه باعث اخلال در برنامه های آموزشی نشود و امکانات آموزشی کافی جهت ای جابه جایی موجود باشد.ب علاوه تساوی تعداد افراد در گروه ها تا حد ممکن رعایت شود.

در صورت ضرورت موضوع در شورای آموزشی دانشکده طرح خواهد شد و حداکثر ظرف مدت دو هفته نتیجه درخواست دانشجو با اطلاع وی خواهد رسید.