صفحه اصلی > کتابخانه جدید > تشکیلات کتابخانه 

تشکیلات کتابخانه

بخش امانت:

فعالیتهای این بخش شامل موارد زیر است:

1- برنامه امانت منابع.

2- زمان بندی امانت منابع در نظام های امانت

3- کنترل خروج منابع ،مواد کتابخانه به طور موقت جهت استفاده در بخش های مختلف دانشکده

4- کنترل ورود منابع و مواد امانت داده شده کتابخانه که باید در موعد مقرر به کتابخانه بازگشت داده شود.

5- تهیه اخطاریه دیرکرد

6- تمدید امانت

7- تسویه حساب و صدور گواهی عدم بدهی                        

8- کنترل  موضوع پایان نامه های دانشجویی جهت تکراری نبودن

 

بخش فنی:

 

مهمترین فعالیت های این بخش به شرح زیر است:

1-ثبت کلیه منابع تهیه شده و موجود لاتین و فارسی به صورت مجزا

2-فهرست نویسی کلیه کتب فارسی و لاتین موجود بر اساس رده بندی

 .NLM

3-فهرست نویسی سایر منابع چاپی و غیر چاپی.

 

پایان نامه ها:

کلیه پایان نامه ها و طرح های مصوب تحقیقاتی دانشجویان دانشکده دندان پزشکی بندرعباس پس از انجام مراحل تشریفات اداری و نیز ثبت و آماده سازی و فهرست نویسی در نرم افزار آذرسا وارد می گردد.