تاريخچه مرکز توسعه و آموزش علوم پزشکي EDC دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان

     مرکز توسعه و آموزش علوم پزشکي Educational development center (EDC) در سال 1373 تشکيل و شروع بکار نمود. مسئوليت اين مرکز به عهده معاونت آموزشي وقت آقاي دکتر جواد اميرزاد فوق تخصص جراحي ترميمي قرار گرفت.

فعاليت EDC در ابتدا با اجراي برنامه هاي آموزش مداوم و آموزش اساتيد آغاز گرديد که در سال 1374 با تهيه نرم افزار ارزشيابي اساتيد گسترش يافت.

در سال 1375 ساير فعاليت هاي مرکز شامل برنامه ريزي آموزشي و پژوهش در آموزش آغاز گرديد.

درسال 1375 مديريت مرکز به آقاي دکتر مسعود وکيلي فوق تخصص هماتولوژي و دبيري آموزش مداوم به آقاي عبدالحميد صفا ، کارشناس ارشد مديريت بيمارستان تفويض گرديد. و متعاقباً مسئوليت مركز به افراد زير واگذار گرديد.

 

1- آقاي دکتر ناطقي فرد- جراح عمومي

2- آقاي دكتر فرخ خسروي- فوق تخصص روماتولوژي

3- آقاي دکتر عبدالعلي محبوبي- متخصص پوست

4- آقاي دكتر سيد مهرداد صولتي- فوق تخصص غدد

5- آقای دکتر رامین محمودی چه جکوری

6- آقای دکتر هاشم جری نشین

  متذکر مي گردد که از سال 1384 دفاتر توسعه دانشکده ها ( Educational development ) نيز بر اساس دستور العمل وزارتي شروع بکار نمودند كه در زمينه هاي مذکور با EDC مشارکت مي نمايند. مسئولين EDO به منظور ايجاد هماهنگي هاي لازم در جلسات هفتگي که در EDC برگزار مي شود شرکت مي نمايند.

  هم اكنون مركز در 5 زمينه زير فعال است:

- آموزش اساتيد

- ارزشيابي

- برنامه ريزي آموزشي

- پژوهش در آموزش

 

- پيگيري برنامه ريزي جهت استعدادهاي درخشان