سمت شغلی

رشته مقطع تحصیلی

اسامی

 

کتابدار

لیسانس زیست شناسی

هستی نظری کیا

 

کتابدار

لیسانس کتابداری پزشکی

فاطمه بهروزی