صفحه اصلی > کتابخانه جدید > ابزارهای اطلاع رسا نی 

 

 

 لینک کانال گپ: https//web.gap.im/#/im?p=g3237323138393433

 

ایمیل آکادمیک:dentlib@hums.ac.ir

 

در صورتی که دانشجویان مایل به عضویت در گروه واتساپ کتابخانه هستند به مسئول کتابخانه مراجعه کنند