• 1401/09/23 - 09:57
  • - تعداد بازدید: 21
  • - تعداد بازدیدکننده: 14
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
  • https://denf.hums.ac.ir/Zeq
جایزه البرز

جایزه البرز

احترام و باسلام
از تعدادی به ساله هر باشد می البرز جایزه برگزاری متولی که البرز فرهنگی بنیاد رساند می استحضار به
.کند می اهدا جایزه مختلف سطوح در طلاب و فناوران دانشجویان،
در نخبگان شناسایی از پس و کشور علمی برگزیدگان از تجلیل منظور به دارد نظر در بنیاد آن آنجائیکه از
گیرد، می صورت البرز جایزه نخبگان نام ثبت سامانه در افراد نام ثبت طریق از که علوم مختلف های شاخه
است مقتضی مربوطه، پوستر ارسال ضمن لذا نماید، برگزار ١٤٠٢ سال ماه اردیبهشت در را جوایز اهدای آیین
ثبت به اقدام جاری سال ماه آذر نیمه از دارند، رویداد این در شرکت به تمایل که فناورانی و دانشجویان
http://alborz- نشانی به البرز فرهنگی بنیاد سایت در که البرز جایزه نخبگان نام ثبت سامانه در خود اطلاعات
.نمایند اقدام گردد، می بارگذاری prize.ir/
سایت های نامه شیوه قسمت به توانند می ً صرفا ارزیابی های شاخص از اطلاع برای محترم داوطلبان
.نمایند مراجعه البرز فرهنگی بنیاد
.شد نخواهد تمدید و بوده ١٤٠١/١٠/١٥ تاریخ تا البرز جایزه در نام ثبت مهلت ً ضمنا

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 413
کلمات کلیدی
سامان عباس زاده
خبرنگار

سامان عباس زاده

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید