نام:مهسا

نام خانوادگی:معنائی

مرتبه:استادیار بخش رادیولوژی

سمت:معاون آموزشی دانشکده و مدیرگروه بخش رادیولوژی

نام:معصومه

نام خانوادگی:افسا

مرتبه:استادیار بخش رادیولوژی

نام:انیس

نام خانوادگی:مرادی

مرتبه:استادیار بخش رادیولوژی

نام: فرشته

نام خانوادگی: گودرزی

مرتیه: استادیار بخش رادیولوژی