نام: نجمه

نام خانوادگی : شنبه زاده

مرتبه  : استادیار بخش بیماریهای دهان فک و صورت

سمت : مدیر گروه بخش بیماریهای دهان فک و صورت

 

نام:مرضیه

نام خانوادگی:صداقت

مرتبه:استادیار بخش بیماریهای دهان فک و صورت

 

 

نام:فاطمه

نام خانوتدگی:علی مرادی

مرتبه:استادیار بخش بیماریهای دهان فک و صورت