تصاویر رادیوگرافی از دیرباز نقش انکارناپذیری در فرایند تشخیص بیماریها به عهده دارند. در زمینه دندانپزشکی نیز این تصاویر به عنوان یک ابزار پاراکلینیک بسیار مهم، جهت تشخیص صحیح بیماریهای ناحیه فک و صورت به کار گرفته میشوند. بخش رادیولوژی دهان، فک و صورت وظیفه آموزش انواع تکنیکهای تصویربرداری و تفسیر این تصاویر جهت نیل به تشخیص صحیح بیماریها در افراد جویای درمان در ناحیه فک وصورت به دانشجویان دندانپزشکی را به عهده دارد.