رشته دندان پزشکی کودکان شاخه ای از علم دندانپزشکی است و حیطه اصلی فعالیت این بخش شامل پیشگیری،تشخیص و درمان بیماری های دهان و دندان کودکان و نوجوانان طبیعی و با نیازهای خاص است و در حیطه های مطرح شده دارای فعالیت های آموزشی نظری و و عملی جهت دانشجویان دکترای عمومی و  همچنین فعالیت های پژوهشی می باشد.